Condicions d'accés i ús del lloc web

Aquests termes i condicions d’accés i ús del lloc web (“Condicions d’Ús”) (conjuntament amb la nostra Política de Privadesa i qualssevol altres documents a què es faci referència) regeixen l’accés al nostre lloc web i la seva utilització www. alogirona.com (el “Lloc Web”), ja sigui com a usuari convidat o com a usuari registrat.

Alogirona és una societat anonima  inscrita a Espanya al Registre Mercantil de GiRONA , amb número d’identificació fiscal A17392713 i amb domicili social a CR EMILI GRAHIT, 15 BAIXOS 17001-GIRONA (Espanya).

Aquest Lloc Web únicament es podrà fer servir a efectes informatius. Per utilitzar el Lloc Web o descarregar materials, directament o indirectament, del Lloc Web, haureu d’acceptar i complir aquestes Condicions d’Ús. descarregar materials del Lloc Web.

A més d’aquestes Condicions d’Ús, us podrà exigir que accepteu altres termes i condicions respecte de serveis i/o productes concrets que puguem posar a la vostra disposició en oa través del Lloc Web en cada moment. En cas que hi hagi qualsevol conflicte o incoherència entre aquests termes i condicions addicionals i aquestes Condicions d’Ús, i únicament en la mesura que existeixi, els termes i condicions del servei concret prevaldran sobre aquestes Condicions d’Ús.

Si tinguéssiu qualsevol comentari o pregunta sobre aquestes Condicions d’Ús o sobre el Lloc Web, poseu-vos en contacte amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònic correu Alogirona

Accés al nostre Lloc Web

Es permet l’accés al Lloc Web de forma temporal, i alogirona es reserva el dret a retirar o modificar l’accés al Lloc Web o l’ús del mateix sense avís previ. Cada vegada que vulgueu utilitzar el Lloc Web, us preguem comproveu aquests Termes & Condicions per assegurar-vos que comprèn les condicions que seran d’aplicació en aquest moment. Alogirona no respondrà davant de vostè ni davant de cap tercer si per qualsevol motiu el Lloc Web no estigués disponible en qualsevol moment o durant qualsevol període.

Ús del Lloc Web per la seva banda

 • Vostè podrà utilitzar el Lloc Web únicament per a finalitats legítimes. No podreu utilitzar el Lloc Web:
 • De cap manera que vulneri qualsevol llei, reglament o codi de conducta aplicables;
 • De cap manera que sigui il·legal o fraudulenta, o que tingui qualsevol propòsit o efecte il·legal o fraudulent;
 • Amb el propòsit de danyar o intentar danyar de qualsevol manera menors d’edat; enviar, rebre, carregar, descarregar, fer servir o reutilitzar conscientment qualsevol material que no compleixi les normes sobre continguts d’Alogirona que s’estableixen a continuació; transmetre o fer que s’enviï qualsevol publicitat o material promocional no sol·licitat o no autoritzat, o qualsevol altra forma de correus no sol·licitats (spam); o transmetre conscientment qualsevol dades, o enviar o carregar qualsevol material que contingui qualsevol virus, troians, cucs, bombes de temps, registres de pulsacions de teclat, spyware, adware o qualssevol altres programes, dades o codis tecnològicament nocius.

Així mateix, acorda:

 • No reproduir, duplicar, copiar o revendre cap part del Lloc Web en contravenció d’aquestes Condicions d’Ús; i no accedir sense autorització, interferir amb, danyar o interrompre el funcionament de: cap part del Lloc Web; cap equip o xarxa en els quals estigui emmagatzemat el Lloc Web; qualsevol programari utilitzat en el subministrament del Lloc Web; o qualsevol equip, xarxa o programari propietat o utilitzat per qualsevol tercer en relació amb l’ús del Lloc Web per part de vostè.

De tant en tant podrem restringir l’accés a algunes parts de Lloc Web, o al Lloc Web complet, a usuaris que s’han registrat a Alogirona.

Si trieu, o si se us proporciona, un codi d’identificació d’usuari, una contrasenya o qualsevol altra informació com a part dels procediments de seguretat d’Alogirona (els “Codis d’Identificació”), haureu de tractar aquesta informació com a confidencial, i no haurà de divulgar-la a cap tercer. Alogirona té dret a deshabilitar en qualsevol moment qualsevol Codi d’Identificació, amb independència que hagin estat elegits per vostè o assignats per Alogirona, si, en opinió d’Alogirona, no hagués complert qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions d’Ús, oa resposta a qualsevol amenaça o percepció de risc de seguretat.

Vostè és també responsable d’assegurar-vos que totes les persones que accedeixen al Lloc Web a través de la vostra connexió a Internet o utilitzant les vostres dades d’identificació d’usuari coneixen aquestes Condicions d’Ús, i que les compleixen.

Serveis Interactius

Sempre que feu ús d’una característica del Lloc Web que us permeti introduir feedback, comentaris, opinions i/o altre material al Lloc Web, o entrar en contacte amb altres usuaris del Lloc Web (conjuntament, el “Contingut d’Usuari”), tot aquest Contingut dUsuari haurà de complir les normes sobre continguts que sestableixen a continuació.

Vostè concedeix en aquest acte a Alogirona una llicència no-exclusiva, per a tothom, gratuïta, plenament desemborsada i intransferible per allotjar, incloure a la memòria cau gravar, copiar, mostrar, transmetre, carregar, transferir, descarregar, guardar i distribuir aquest contingut d’usuari.

Us preguem utilitzeu el Lloc Web de forma responsable. Vostè és l’únic responsable de la legalitat, fiabilitat, integritat, exactitud, caràcter complet o qualitat de qualsevol contingut d’usuari introduït o presentat per vostè o qualsevol altre usuari del lloc web.

Alogirona no monitoritza, comprova, verifica ni recolza cap Contingut d’Usuari publicat o presentat per vostè o per cap altre usuari del Lloc Web. En la màxima mesura que resulti permès per la llei aplicable, Alogirona no serà responsable ni respondrà de cap Contingut d’Usuari, incloent-hi, sense limitació:

El contingut o l’exactitud de qualsevol Contingut d’Usuari carregat o presentat per vostè o per qualsevol altre usuari al Lloc Web, o transmès, distribuït o altrament posat a disposició per vostè o qualsevol altre usuari a través del mateix;

 • qualsevol accés a qualsevol contingut d’usuari o alteració del mateix per vostè o per qualsevol tercer;
 • qualsevol Contingut d’Usuari que sigui difamatori, il·legal, obscè, ofensiu, amenaçador o que infringeixi qualsevol dret de tercers, incloent-hi, sense limitació, qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, drets de confidencialitat o secret o drets de privadesa;
 • qualsevol contingut d’usuari que no compleixi qualsevol llei, reglament o codi aplicable, o que defensi o inciti una activitat il·legal;
 • qualsevol contingut d’usuari que contingui arxius corruptes, bombes de temps, troians, virus, cucs o qualssevol altres dades, programes o programari tecnològicament nocius.

Normes sobre el Contingut

Tot el Contingut d’Usuari carregat o presentat al Lloc Web, o transmès, distribuït o altrament posat a disposició a través del mateix, complirà les normes de contingut següents. No publicarà, introduirà, carregarà, gravarà, enllaçarà o altrament distribuirà o transmetrà cap Contingut d’Usuari que:

 • infringeixi o pogués infringir qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial d’un tercer o qualsevol dret de privadesa;
 • no compleixi qualsevol llei, reglament o codi de conducta aplicables, o que defensi o inciti a una activitat il·legal;
 • respecte del qual vostè no ostenti els drets, consentiments i permisos necessaris per fer-ho;
 • sigui utilitzat per fer-se passar per qualsevol persona, o per establir falsament una identitat o una relació amb qualsevol persona;
 • probablement pugui enganyar o confondre qualsevol persona, o que sigui inexacte o fals;
 • promogui, sol·liciti o contingui material abusiu, difamatori, violent, assetjador, indecent, obscè, pornogràfic, amenaçant, vulgar o altrament inapropiat, censurable o il·lícit, o que resulti perjudicial per a menors d’edat;
 • contingui arxius corruptes, bombes de temps, troians, virus, cucs o altres dades, programes o programari tecnològicament nocius; o
 • es faci incomplint qualsevol deure legal davant d’un tercer, com un deure contractual o un deure de confidencialitat.

En presentar qualsevol Contingut d’Usuari al Lloc Web, o distribuir-lo, transmetre’l o posar-lo a disposició a través del mateix, vostè garanteix que:

 • aquest Contingut d’Usuari compleix les normes de contingut anteriorment establertes, i vostè ens indemnitzarà i ens mantindrà indemnes davant de qualsevol reclamació, accions, procediments, pèrdues, danys, despeses, costes (incloent-hi qualsevol honorari d’advocats i altres honoraris professionals), multes i penalitzacions patides o incorregudes per Alogirona, derivades de o en relació amb qualsevol manca de compliment de les anteriors normes de contingut per part seva;
 • vostè és el propietari, llicenciatari o usuari autoritzat del Contingut d’Usuari esmentat.
 • Vostè reconeix que, en carregar o altrament posar a disposició Contingut d’Usuari al Lloc Web, aquest Contingut d’Usuari podrà ser visible per a altres persones i estar-hi accessible.

Alogirona es reserva el dret a retirar qualsevol Contingut d’Usuari introduït o carregat per vostè, sense avís previ, si rebéssim una notificació o al nostre parer consideréssim que aquest Contingut d’Usuari no complís qualsevol de les normes de contingut anteriorment establertes.

Alogirona també té dret a divulgar la seva identitat a qualsevol tercer que reclami que qualsevol Contingut d’Usuari introduït, presentat, carregat o d’una altra manera distribuït o posat disposició per vostè a través del Lloc Web fos il·lícit, fals o difamatori, o constitueixi una vulneració de els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, el seu dret a la intimitat o qualsevol dret de la personalitat, o incomplís qualsevol deure legal davant d’aquest tercer.

En carregar, presentar o altrament posar a disposició Contingut d’Usuari al nostre Lloc Web, vostè acorda que ens proporcionarà, a la nostra sol·licitud, tota la informació i assistència que siguin raonablement necessàries, incloent, sense limitació, el subministrament de documents o correspondència (si n’hi hagués) en relació amb qualsevol queixa rebuda, o reclamació o procediment iniciat per un tercer respecte del dit Contingut d’Usuari.

Així mateix, podrem divulgar la seva identitat i/o Contingut d’Usuari introduït, presentat, carregat o d’una altra manera distribuït o posat disposició per vostè utilitzant el Lloc Web o qualsevol part del mateix a qualsevol organisme legal, regulatori o altre òrgan administratiu amb jurisdicció i competència amb relació a qualsevol queixa, reclamació o procediment d’aquestes característiques.

Si considera que qualsevol Contingut d’Usuari del Lloc Web:

 • Conté qualsevol contingut que no compleix qualsevol de les normes sobre contingut anteriorment establertes; o
 • infringeix qualsevol dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial,

us preguem ens notifiqueu aquest Contingut d’Usuari i/o presumpte infracció proporcionant-nos tota la informació relacionada, utilitzant les dades de contacte que mostrem a la pàgina de Contacte del Lloc Web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web

Alogirona és el propietari o llicenciatari dels drets d’autor i tots els altres drets de propietat intel·lectual i industrial existents sobre el Lloc Web i sobre el seu contingut. Tots els drets estan reservats.

Vostè podrà imprimir i descarregar extractes del Lloc Web per al seu ús personal i no comercial, sempre que no modifiqui cap part del contingut, no utilitzi cap gràfic o fotografia sense incloure el text que els acompanya i no retiri cap avís de drets d’autor, marca o altres avisos de propietat dels esmentats extractes.

No heu d’usar cap part dels materials del Lloc Web per a finalitats comercials sense abans obtenir una llicència per fer-ho d’Alogirona o dels nostres llicenciants.

Si imprimeix, copia o descarrega qualsevol part del nostre Lloc Web o el seu contingut incomplint aquestes Condicions d’Ús, cessarà immediatament el seu dret a usar el nostre Lloc Web, i vostè haurà, a la seva elecció, tornar-nos o destruir qualsevol còpia dels materials que vostè hagi realitzat.

Confiança en la informació

No es pretén que els comentaris i altres materials o informació publicats al nostre Lloc Web o altrament posats a disposició a través del mateix constitueixin assessorament o consell. Per això, excloem qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol actuació que es realitza sobre la base d’aquests materials o informació per part de vostè o de qualsevol que pogués estar informat de qualsevol dels continguts.

Qualsevol Contingut d’Usuari posat a disposició al Lloc Web per usuaris del Lloc Web només representa les opinions del dit usuari; i no les opinions d’Alogirona, i Alogirona no recolza aquest contingut d’usuari.

Vostè reconeix que no s’ha basat per prendre decisions en cap declaració, promesa, garantia o manifestació realitzada o proporcionada per nosaltres o pel nostre compte que no estigui inclosa en aquestes Condicions d’Ús, la Política de Privadesa o qualsevol document a què es faci referència a les mateixes. Res del que disposa aquesta clàusula exclourà o limitarà cap responsabilitat per frau o per dol.

Ús de les vostres dades personals

Utilitzarem qualssevol dades personals que recullem de vostè en relació amb aquest Lloc Web de conformitat amb la nostra Política de Privadesa Vostè reconeix que ha accedit a la Política de Privadesa, que l’ha llegit i que està d’acord amb les condicions establertes en aquesta.

Drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web

Alogirona és el propietari o llicenciatari dels drets d’autor i tots els altres drets de propietat intel·lectual i industrial existents sobre el Lloc Web i sobre el seu contingut. Tots els drets estan reservats.

Vostè podrà imprimir i descarregar extractes del Lloc Web per al seu ús personal i no comercial, sempre que no modifiqui cap part del contingut, no utilitzi cap gràfic o fotografia sense incloure el text que els acompanya i no retiri cap avís de drets d’autor, La nostra Responsabilitat

Aquest Lloc Web i la informació i contingut inclosos en el mateix es proporcionen “tal com estan”, sense cap declaració o aval i, en la mesura que resulti permès per la llei, sense garantia, declaració, condició o seguretat de cap classe , expressa o implícita (incloent, sense limitació, qualsevol garantia que el Lloc Web estigui disponible, no hagi de patir interrupcions o estigui lliure d’errors).

En la mesura que resulti permès per la llei, excloem expressament en aquest acte qualsevol responsabilitat per:

 • qualsevol pèrdua, dany o cost, directe o indirecte, incorregut o patit per vostè en relació amb el nostre Lloc Web o en relació amb l’ús, incapacitat d’usar,
 • els resultats de l’ús del nostre Lloc Web, incloent, sense limitació, qualsevol pèrdua econòmica pura, o qualsevol pèrdua d’o danys al maquinari, dades o informació;
 • el contingut, la informació i el material publicat o ofert al nostre Lloc Web (incloent-hi, sense limitació, qualsevol Contingut d’Usuari publicat, carregat o d’una altra manera posat a disposició per vostè o per qualssevol altres usuaris del Lloc Web);
 • qualsevol lloc web que inclogui enllaços al nostre Lloc Web; i
 • qualsevol pèrdua de qualsevol negoci de la seva propietat, incloent-hi, sense limitació, pèrdua de rendes o ingressos, pèrdua de negoci, lucre cessant o pèrdua de contractes, pèrdua d’estalvis esperats, pèrdua de dades o pèrdua de temps de l’equip directiu o d’oficina.

Això no afecta la nostra responsabilitat per mort o lesions derivades de la nostra negligència, ni la nostra responsabilitat per frau, engany o dol, ni cap altra responsabilitat que no es pugui excloure o limitar en virtut de la llei aplicable.

La seguretat de les comunicacions enviades per Internet (incloent-hi per correu electrònic) està subjecta a molts factors que estan fora del nostre control. No garantim la seguretat o confidencialitat de cap comunicació electrònica, i no respondrem davant seu per cap pèrdua o dany que pogués patir com a conseqüència de la transmissió d’aquestes comunicacions.

Alogirona no tindrà cap responsabilitat per la seva incapacitat de connectar-se o d’accedir al Lloc Web que pogués derivar-se de qualsevol errada, errors o problemes relatius al maquinari, programari, xarxa o seguretat del PC o al proveïdor de serveis d’Internet o qualsevol altre problema similar .

Suspensió i resolució

Nosaltres determinarem, a la nostra discreció, si s’ha produït un incompliment d’aquestes Condicions d’Ús mitjançant el vostre ús del Lloc Web. Quan s’hagi produït un incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, Alogirona podrà fer les accions que consideri adequades.

La manca de compliment d’aquestes Condicions d’Ús podria tenir com a conseqüència que nosaltres portem a terme totes, o qualsevol de les accions següents:

 • Retirada immediata, temporal o permanent, del seu dret a fer servir o accedir al Lloc Web oa qualsevol part del mateix;
 • l’emissió d’un advertiment contra vós;
 • procediments legals contra vostè per obtenir el reemborsament de tots els costos, en forma d’indemnització (incloent-hi, sense limitació, costos administratius i legals) incorreguts o patits per nosaltres com a conseqüència del seu incompliment d’aquestes Condicions d’Ús;
 • accions legals addicionals contra vostè; i/o
 • la divulgació a les forces i cossos de seguretat o les autoritats reguladores, o l’exigida en virtut de la llei aplicable, de la informació que creguem raonablement necessària.

Alogirona exclou la responsabilitat per accions preses com a resposta a incompliments d’aquestes Condicions d’Ús. Les respostes descrites en aquestes Condicions d’Ús no són exhaustives, i Alogirona podrà dur a terme qualssevol altres accions legals que raonablement cregui apropiades.

Virus, us, hacking i altres delictes

No heu de fer un mal ús del nostre Lloc Web introduint conscientment virus, troians, cucs, bombes lògiques o altres materials que siguin maliciosos o tecnològicament perjudicials. No heu d’intentar obtenir accés no autoritzat al nostre Lloc Web, al servidor on s’allotja el nostre Lloc Web o qualsevol servidor, ordinador o base de dades connectats al nostre Lloc Web. No heu d’atacar el nostre Lloc Web mitjançant un atac de denegació de servei o un atac de denegació de servei distribuït.

Si incompleix la disposició anterior, podeu estar cometent un delicte en virtut del Codi Penal. Denunciarem qualsevol d’aquests incompliments a les forces i cossos de seguretat, i cooperarem amb aquestes facilitant-los la identitat. En cas de qualsevol incompliment com els descrits, cessarà immediatament el seu dret a utilitzar el nostre Lloc Web.

No respondrem de cap pèrdua o dany causada per un atac de denegació de servei distribuït, per virus o altres materials tecnològicament perjudicials que poguessin infectar o afectar els seus equips informàtics, programes informàtics, dades o altres materials propietaris a causa del seu ús del nostre Lloc Web , oa la descàrrega per part seva de qualsevol material publicat o d’una altra manera posat a disposició en aquest, o en qualsevol lloc web que inclogui un enllaç al mateix, llevat que aquestes circumstàncies hagin estat causades dolosament per part nostra.

Enllaços des del nostre Lloc Web

El lloc web podria contenir enllaços a altres llocs web i recursos operats per tercers o empreses vinculades d’Alogirona. Aquests enllaços es proporcionen únicament a efectes informatius. Alogirona no té cap control sobre el contingut d’aquests llocs web o recursos, i no accepta cap responsabilitat per aquests ni per cap pèrdua o dany que poguessin derivar-se de l’ús dels mateixos per part seva. L’ús d’aquests llocs web està subjecte als termes i condicions aplicables a aquests llocs web i que s’hi mostren.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions d’Ús i qualssevol documents a què es faci referència, i qualsevol disputa o reclamació derivades de o en relació amb aquestes o amb el seu objecte o formació (incloent disputes per reclamacions extracontractuals) es regiran per i s’interpretaran de conformitat amb el dret espanyol.

Els jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, Espanya, tindran jurisdicció exclusiva sobre qualsevol disputa o reclamació derivada de o en relació amb una visita al nostre Lloc Web o amb aquestes Condicions d’Ús, encara que ens reservem expressament el dret a iniciar un procediment contra vostè per incompliment d’aquestes Condicions d’Ús al vostre país de residència o qualsevol altre país que correspongui.

Modificacions d’aquestes Condicions d’Ús

Podrem revisar aquestes Condicions d´Ús en qualsevol moment, modificant aquesta pàgina. Esperem que vostè revisi aquesta pàgina a cada moment per poder conèixer qualssevol canvis realitzats, ja que us obligaran a vostè. Algunes de les disposicions incloses en aquestes Condicions d’Ús podrien també ser substituïdes per disposicions o avisos publicats a altres llocs del nostre Lloc Web.CR EMILI GRAHIT, 15 BAIXOS 17001-GIRONA